Výsledky Ceny České sociologické společnosti za celoživotní přínos 2020

Hlavní výbor ČSS na základě zaslaných nominací a výsledku hodnotící komise rozhodl, že v ročníku 2020 Ceny České sociologické společnosti za celoživotní přínos ocení tři významné osobnosti, které svým celoživotním působením výrazným způsobem ovlivnili současnou českou sociologii. Oceněnými jsou:

 prof. Dr. phil. Gerlinda Šmausová, Priv.-Doz.

ČSS ocenila působení prof. Šmausové v sociologii práva, kritické kriminologii, obecné sociologické a feministické sociologii. Gerlinda Šmausová se aktivně podílela na jak institucionalizaci nových pracovišť a oborů v české sociologii, tak výrazně přispěla k rozvoji již etablovaných pracovišť. Svým působením ovlivnila, a stále ovlivňujete, několik sociologických generací, u nichž kultivovala kritické myšlení, profesionální poctivost a teoretické ukotvení sociologického myšlení. ČSS také ocenila inspirativní vliv a celkové lidské i odborné vyzařování, které kombinuje velkou sečtělost a znalost sociologické teorie s pokorou, skromností a respektu vůči kolegům.

doc. RNDr. Jan Řehák

ČSS ocenila pedagogické působení doc. Řeháka v oblasti statistiky a metodologie kvantitativní sociologie.  Jan Řehák je autorem originální metody analýzy dat LINDA, D-modelu, několika koeficientů asociace a modifikací metody znaménkových schémat. Přínos oceněného spočívá i v zavádění speciálního softwaru pro zpracování dat a také v rozvoji kvality komerčních sociologických firem, díky čemuž byly v této oblasti realizovány složité a komplexní analýzy, včetně panelového šetření seniorů SHARE či rozsáhlého šetření gramotnosti populace PIAAC.

doc. Ing. Jiří Večerník, CSc.

ČSS ocenila přínos doc. Večerníka především v oblasti ekonomické sociologie a studia sociální transformace. Doc. Večerník se stal výraznou osobností nejen v Sociologickém ústavu Akademie věd ČR, kde založil a třicet let vedl oddělení ekonomické sociologie, ale také působil jako šéfredaktor Sociologického časopisu, a především Czech Sociological Review. Jako vedoucí projektu Sociální trendy prosadil rovněž zřízení sociologického datového archivu. Patří mezi mezinárodně nejuznávanějších sociologů své generace. Vedle akademických institucí dlouhodobě spolupracoval s OECD, ILO, Světovou bankou, ETUI, WIDER ad., působil jako hodnotitel výzkumných programů EU a český národní expert EU pro sociální začleňování. Svým zapojením do činnosti českých veřejných institucí (ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo školství) přispěl ke zvýraznění vědomí o společenském významu sociologie.

Slavnostní předání ceny proběhne v návaznosti na konání konference ČSS.