Ocenění

Cena Miloslava Petruska – studentská soutěž o nejlepší odborný článek ze sociologie

Tato studentská cena za nejlepší odborný článek vydaný v časopise s recenzním řízením v oboru sociologie se každoročně uděluje na počest jednoho z nejvýznamnějších českých sociologů posledních desetiletí, který se zasloužil o rozvoj české sociologie i její výuky.

Odkaz: podrobnosti k aktuální výzvě

Podmínky účasti (2019)
 • autorem stati je student/ka (nebo skupina studentů) buď doktorandského nebo pregraduálního studia veřejné nebo soukromé vysoké školy, který je státním příslušníkem ČR, může se jednat i o českého studenta vysoké školy v zahraničí;
 • článek byl vydán v časopise s recenzním řízením v rubrice časopisu, která je anonymně recenzovaná dvěma nezávislými recenzenty, článek musí být vydán v daném roce. Pokud byl vydán s vročením minulého roku, nebyl dosud v soutěži uplatněn; 
 • článek musí být přihlášen do soutěže a výtisk článku spolu s titulní stránkou daného časopisu musí být prokazatelně elektronicky zaslán sekretariátu společnosti nejpozději do 28. února roku následujícího (2020) a na požádání fyzicky předložen;
 • autor/autoři článku mohou stať do soutěže přihlásit buď sami, anebo může stať přihlásit do soutěže kterýkoli člen Hlavního výboru na základě své iniciativy nebo na základě doporučení učitele, studenta nebo člena společnosti;
 • jazykem zveřejnění může být čeština, slovenština, angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, polština (v případě jiných jazyků výbor rozhodne na základě svých možností zhodnotit danou publikaci);
 • téma článku musí být sociologické, v případě, že článek vyjde v časopise, jehož redakční rada má převahu sociologů, nebude posuzován obsah, jinak rozhodne komise;
 • žádný z autorů hodnocené stati nesmí mít k datu přijetí článku redakcí titul PhD. nebo jiný odpovídající titul a nesmí být starší 35 let, všichni autoři musí být alespoň po část soutěžního roku  imatrikulovanými studenty a předložit o tom na vyžádání doklad sekretariátu společnosti;
 • O vítězi soutěže, případně o pořadí přihlášených článků rozhodne komise složená nejméně ze tří členů Hlavního výboru, a to nejpozději do konce června následujícího roku. Plénum členů  bude o výsledku informováno elektronicky, na webových stránkách společnosti a elektronicky v Sociologickém bulletinu. Cena bude slavnostně předána na některé z konferencí naší společnosti nebo slavnostně na schůzi výboru.
 • Vítězové dostanou grafický list – diplom a finanční odměnu. První cena (pokud bude udělena) činí 10 tis. Kč, případně udělená druhá a třetí cena budou 5 tis. Kč a 3 tis. Kč.

V případě, že se do soutěže sejde větší počet dostatečně kvalitních článků, Hlavní výbor společnosti bude odměňovat až 3 články, udělí tedy 1., 2. i 3. cenu. V případě menšího počtu přihlášených statí bude udělena jen jedna cena (podle kvality článku). Hlavní výbor si vyhrazuje cenu neudělit v případě, že se nesejde dostatečný počet přihlášených statí.

Ocenění za rok 2018

1. místo: Jan Váňa: Kultura mezi materialitou a diskursem: případ Higgsova  bosonu a „božské částice“. Sociální studia / Social Studies 2/2017. S. 123–140. ISSN 1214-813X. https://journals.muni.cz/socialni_studia/article/view/8956/8347

2. místo: Vratislav Kozák: Teorie a praxe. Etablování sociologie  v českém prostředí T. G. Masarykem. Historická sociologie / Historical Sociology 2/2018. S. 27–41. ISSN 1804-0616. https://historicalsociology.cuni.cz/HS-39-version1-hs_2_2018_kozak.pdf

Ocenění za rok 2017

1. místo: Johana Kotišová: Cynicism ex machina: The emotionality of reporting the ´refugee crisis´ and Paris terrorist attacks in Czech TelevisionEuropean Journal of Communication, 2017, Vol. 32 (3): 242–256 (first published March 14, 2017)

2. a 3. místo (rovnocenně dva články):

Jaromír Mazák a Tomáš Diviák: Transactional activism without transactions: network perspective on anti-corruption activism in the Czech RepublicSocial Movement Studies, publikováno online v listopadu 2018

Lukáš Dirga: Body as a Project: The Relationship Czech Prisoners Have to Their BodiesSociológia – Slovak Sociological Review, 2017, Vol. 49, No. 6: 636–656

4. místo (bez odměny):Petr Mezihorák: Competition for control over the labour proces as a driver of relocation of activities to a shared services centreHuman Relations, Epub ahead of print September 18, 2017

Ocenění za rok 2016

1. místo: Jakub Mlynář: Stroje, texty, sítě a jiné obrazy. Metaforický rozměr sociologie. ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE, PHILOSOPHICA ET HISTORICA 2 / STUDIA SOCIOLOGICA XXI, s. 51–71.
Za 1. místo přináleží peněžitá odměna 10 000 Kč

2. místa:

Blanka Jirkovská: Panuje rovnováha mezi pracovním úsilím a odměnami u profesionálů v dlouhodobé péči? ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE, PHILOSOPHICA ET HISTORICA 2 / STUDIA SOCIOLOGICA XXI, s. 115–131.

Alena Lochmannová: Vězeňský trh – hybridní barter a komoditní peníze v prostředí českých věznic 
Acta FF ZČU, roč. 8, 2016, č. 1, s. 25–42.
Za 2. místa přináleží peněžitá odměna 4 000 Kč

Ocenění za rok 2015

1. místo: Lukáš Dirga, Alena Lochmannová, Petr Juříček:  The Structure of the Inmate Population in Czech Prisons. Sociológia, roč. 47, 2015, č. 6, s. 559-578.

2. místo: Petra Tlčimuková: Buddhist Memories of Normalisation in Czechoslovakia. Religion and Society in Central and Eastern Europe, roč. 8, 2015, č. 1, s. 21-38.

Ocenění za rok 2014

1. místo: Vít Horák: Public Sociology and Hermeneutics. Critical Sociology, 2015; DOI: 10.1177/0896920515569083

2. místo: Michal Šindelář: Sendvičová konstelace a well-being člověka: vhled do českého terénu. Sociální studia 3/2014, s. 31‒49

3. místo: Nela Patschová: Dědečkové vs. babičky. Prarodičovství v kontextu aktivního
stárnutí. Sociální studia 3/2014, s. 51‒73

Ocenění za rok 2013

1. místo: Štípková Martina: Declining health disadvantage of non-marital children: Explanation of the trend in the Czech Republic. Demographic Research, 29, article 25, 663-706, published 2 October 2013 http://www.demographic-research.org/volumes/vol29/25/default.htm; DOI: 10.4054/DemRes.2013.29.25

2. místo: Anýžová Petra: Ekvivalence položek v mezinárodních datech: základní vymezení a možnosti analýzy. Data a výzkum – SDA Info 7, 1, 29-56. DOI: http://dx.doi.org/10.13060/1802-8152.2013.7.1.2

3. místo: Tlčimuková Petra: The Religiosity of Japanese Migrant in the Czech Republic. Open Journal of Social Sciences, 2014, 2, 11-19. OALib / Open Access Library; http://dx.doi.org/10.4236/iss.2014.21002

Ocenění za rok 2012

1. a 2. místo (rovnocenně dva články):

Jan Maršálek:Historie sociologie a historie věd: čekání na společný příběh? Sociální studia 1/2012.

Eva Moravcová: Jak definovat a měřit členství v gangu: Česká republika v evropském kontextu. Data a výzkum – SDA Info 2/2012.

3. místo: Martin Buchtík: Smíšené módy sběru dat v kvantitativním sociálně vědním výzkumu. Data a výzkum – SDA Info 2/2012.

Cena České sociologické společnosti za vynikající publikaci

Cena je udělována za období dvou let mezi Výročními konferencemi ČSS. Jejím cílem je ohodnotit mimořádné publikační počiny, které rozvíjejí českou sociologii. Česká sociologická společnost se tak snaží podpořit profesionalitu, odbornost a originalitu domácích autorek a autorů.

Kritéria ocenění
Oceněna může být:

 • kniha nebo studie;
 • publikována v období dvou let před aktuální výzvou;
 • v češtině, slovenštině nebo světovém jazyce;
 • autorem či autorkou je osoba působící v českých odborných institucích (bez ohledu na národnost);
 • cenu nelze udělit překladu zahraničního autora.

Nominace
Nominaci na ocenění může podávat kdokoliv (včetně samotných autorů nominovaných publikací). Je nutné vyplnit formulář k aktuální výzvě, který obsahuje také krátké zdůvodnění nominace, a tento pak odeslat na adresu předsedy České sociologické společnosti.

Oceněné publikace a autoři
2018
prof. RNDr. Hana Librová, CSc. – Věrní a rozumní: kapitoly o ekologické zpozdilosti

Benes Award

Sekce sociální patologie ČSS a Professor Emeritus Michael Benes (Melbourne) každoročně vyhlašují vědeckou soutěž pro studentské práce v oborech sociální deviace – kriminologie – sociální patologie – sociologie ohrožených skupin – rizikové chování.

Podmínky soutěže v roce 2019