O Společnosti

Česká sociologická společnost (ČSS) je nezávislým odborným spolkem sociologů a zájemců o bádání v oboru sociologie, který v předchozím období (do r. 2016) působil pod názvem Masarykova česká sociologická společnost. Hlavním záměrem České sociologické společnosti je podporovat rozvoj sociologie ve výzkumu, výuce i aplikaci a popularizovat výsledky sociologického bádání mezi odbornou i laickou veřejností.  Hlavní důraz je kladen na koordinaci v celonárodním měřítku, vytváření podmínek pro odbornou činnost členů a na reprezentaci české sociologie v České republice, regionech i na mezinárodním fóru.

V současné podobě ČSS funguje od roku 1993, ideově však navazuje na dlouhou tradici české sociologie a zejména na svou první předchůdkyni – Masarykovu sociologickou společnost, založenou v roce 1925. ČSS se tak jako reprezentant české sociologie hlásí k tradici zakladatelů českého sociologického myšlení, zejména k odkazu Tomáše Garrigue Masaryka. Organizace působí v celé České republice a v současné době má téměř 270 členů.

ČSS je samostatným spolkem, její činnost je finančně podporována Radou vědeckých společností České republiky. Společnost je členem International Sociological Association (ISA) a European Sociological Association (ESA). Členové se účastní evropských i celosvětových kongresů.


Poslání a cíle
  1. Cílem ČSS je podpora rozvoje sociologie ve vědeckém výzkumu, v aplikační praxi a výuce, napomáhání její popularizaci a pěstování vazeb mezi sociology a odborníky příbuzných oborů v ČR i v mezinárodním měřítku.
  2. Pro dosažení cíle ČSS pořádá přednášky, semináře, konference, vědecké soutěže, připravuje a vydává publikace, vypracovává a předkládá návrhy na zlepšení sociologického vzdělávání a výzkumu, pomáhá se zavedením jejich závěrů do praxe.

ČSS organizuje soutěže orientované na mladé socioložky a sociology:

Cena Miloslava Petruska za nejlepší odborný článek vydaný v časopise s recenzním řízením v oboru sociologie. Hlavním cílem této soutěže je podpořit a ocenit publikační aktivitu studujících.

Benes Award. Hlavním donátorem a patronem soutěže je prof. Michael Benes z RMIT Univerzity v Melbourne a soutěž chce ocenit nejlepší bakalářské nebo magisterské práce z oblasti zkoumání sociálních deviací.


Organizační struktura společnosti je založena na sekcích profilujících se podle jednotlivých sociologických disciplín. V současné době funguje v rámci ČSS 12 sekcí (Sociální antropologie, Sociální patologie, Sociologické teorie, Sekce sociologie kultury a volného času, Sociologie integrálního zkoumání člověka, Sociologie medicíny a zdravotnictví, Sociologie venkova a zemědělství, Sekce metod, Sekce sociologie rodiny, Sekce historické sociologie, Sekce sociologie náboženství a Sekce urbánní sociologie.) Činnost společnosti se realizuje v rámci odborných akcí pořádaných jednotlivými sekcemi (tematické semináře, workshopy, konference a publikace) a formou průřezových vědeckých konferencí. Zaměřuje se na odborné akce ke klíčovým problémům současného a budoucího vývoje společnosti, organizuje diskusní fóra členů společnosti a odborníků z dalších sociálně-vědních oborů, podporuje rozvoj mezinárodní spolupráce sociologických pracovišť, univerzit a asociací. Činnost organizace řídí Hlavní výbor ČSS volený všemi členy společnosti vždy na čtyři roky. Skládá se z předsedy, dvou místopředsedů, vědeckého tajemníka, hospodáře a šesti členů.


Členové

Individuální členové: 270 osob

Čestní členové:

Čestné členství je udělováno za významnou aktivitu v České sociologické společnosti a české sociologii obecně.

Jana Janyšková
Michal Illner
Jiřina Šiklová
Věra Majerová
Miloš Havelka
Gerlinda Šmausová
Hana Librová
Petr Mareš

Kolektivní členové:

Historická reflexe ČSS

Sociologický časopis (číslo 1-2/2002): http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/57-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-1-2002