Kalendář

Vložení nové akce
Říj
3
St
Konference: Paralely a divergencie v Kongresové centrum UK Modra-Harmónia
Říj 3 – Říj 5 celý den
Konference: Paralely a divergencie @ Kongresové centrum UK Modra-Harmónia

Paralely a divergencie

(slovensko-české kriminologické dni)

pri príležitosti 100. výročia založenia prvej ČSR a 25. výročia vzniku samostatných republík

3. – 5. 10. 2018

Kongresové centrum UK Modra-Harmónia
Katedra sociológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave

ve spolupráci s:

Slovenská sociologická spoločnosť (sekcia sociálnej patológie)
Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky Právnickej fakulty UK
Česká sociologická společnost (sekce sociální patologie)
Česká kriminologická společnost

Ciele konferencie:

  • vytvoriť platformu pre komparáciu vývoja ČR a SR po rozdelení spoločného štátu v oblasti kriminológie a širšej oblasti vývoja a kontroly sociálno-patologických javov
  • posilniť príležitosti pre stretnutia českých a slovenských odborníkov a odborníčok v predmetnej oblasti na výmenu poznatkov a skúseností
  • podporiť kontakty a potenciálne spoločné projekty.

Impulzom sú spoločne zdieľané historické výročia štátoprávnych usporiadaní a jedinečná možnosť komparácie podobností či odlišností vo vývoji v predmetnej oblasti.

Tomuto zámeru je podriadené aj predbežné tematické zameranie konferencie, v ktorej plánujeme orientovať príspevky do štyroch základných oblastí:
1. Stav, štruktúra a trendy kriminality a sociálno-patologických javov – dáta, výskumy, interpretácie
(okruh príspevkov: reflexie vývoja kriminality a iných sociálno-patologických javov, štatistické a výskumné dáta, vrátane viktimologic-kých, interpretácie údajov a trendov, výskumné a metodologické prob-lémy)

2. Trestanie kriminality a spoločenská regulácia sociálno-patologických javov – stav a trendy
(okruh príspevkov: trestné súdnictvo, udeľovanie trestov a trendy v tres-taní, väzenstvo – vývoj, trendy, problémy, spôsoby zaobchádzania s pá-chateľmi a rizikovými skupinami, penologický výskum, stratégie interve-novania do sociálno-patologických javov)

3. Vývoj trestného práva a trestnej politiky
(okruh príspevkov: pohľad na trendy vo vývoji trestného práva a trestnej politiky v národnom rámci a širšom, najmä európskom kontexte, výzvy pre normotvorbu, reflexia účinnosti inštitútov trestného práva )

4. Prevencia kriminality a sociálno-patologických javov a stratégie začleňo-vania ohrozených kategórií
(okruh príspevkov: inštitucionálna štruktúra prevencie kriminality a so-ciálno-patologických javov, aktéri a ich kompetencie, trendy vývoja, programy prevencie a príklady dobrej praxe, programy začleňovania a ži-votné šance ohrozených)

Vyplnenú prihlášku so stručnou anotáciou príspevku (v prílohe) je potrebné zaslať najneskôr do 31. mája 2018 elektronicky na e-mailovú adresu: gabriela.lubelcova@uniba.sk

Príspevky prihlásené na konferenciu plánujeme publikovať v recenzovanom zborníku.

Organizácia konferencie:

Konferencia sa bude konať v Študijnom a kongresovom stredisku Centra ďalšie-ho vzdelávania UK v Modre – Harmónii, ktoré sa nachádza cca 30 km od Brati-slavy (www.modra.cdvuk.sk). Odbornú časť konferencie bude prebiehať od stredy od obeda do piatku do obeda (vo štvrtok s vychádzkou do prírody a večerným spoločenským posedením).

Účastnícky poplatok vo výške 80 EUR (zahŕňa náklady na ubytovanie, stravova-nie, občerstvenie počas konferencie, organizačné náklady) budú účastníci platiť priamo na mieste konania. Podľa dĺžky pobytu bude možné výšku poplatku na mieste upraviť.

Upresnený program konferencie spolu s ďalšími pokynmi bude zostavený a odoslaný všetkým účastníkom po uzavretí prihlášok.

Organizátori si vyhradzujú právo na selekciu príspevkov, ktoré budú na konfe-rencii aktívne prezentované. Dĺžka jedného vystúpenia je predbežne stanovená na 15 minút. K dispozícii bude štandardná technika využívaná na prezentácie (plátno, dataprojektor, notebook, mikrofón).

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Za organizátorov:

Doc.PhDr.Gabriela Lubelcová, CSc.
Katedra sociológie
Filozofická fakulta UK
Gondova 2
814 99 Bratislava
Slovenská republika

Informácie aj na web stránke katedry:
https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-sociologie/

Lis
28
St
Konference ČSS 2018 v Univerzita Hradec Králové
Lis 28 – Lis 30 celý den
Konference ČSS 2018 @ Univerzita Hradec Králové

Česká společnost a sociologie: diagnózy a perspektivy (1918–2018)

Konferenční web.

Výbor České sociologické společnosti ve spolupráci s katedrou sociologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové vás zve na výroční konferenci, která se uskuteční na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové 28.–30. 11. 2018.

Konference navazuje na loňské sociologické setkání na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Letos, v roce stého výročí vzniku Československa, se královéhradecká konference zaměří na diagnózy a dlouhodobé perspektivy české společnosti a sociologie.

Výroční konference bude spojena s Valným shromážděním České sociologické společnosti, s již tradičním předáváním „Ceny Miloslava Petruska ve studentské soutěži o nejlepší odbornou sociologickou stať v časopise s recenzním řízením“ a poprvé s předáváním „Ceny České sociologické společnosti za vynikající publikaci“.

Za pořadatele

Helena Kubátová, místopředsedkyně ČSS a předsedkyně konferenčního výboru

Miroslav Joukl, vedoucí katedry sociologie FF UHK a předseda organizačního výboru