Členství

Dle platných stanov České sociologické společnosti se individuálním členem ČSS může stát jednotlivec starší 18 let se zájmem o sociologii na základě podané přihlášky na formuláři ČSS, která byla projednané a kladně přijata nadpoloviční většinou členů Hlavního výboru ČSS. Členská přihláška musí obsahovat doporučení jednoho stávajícího člena ČSS.

Formulář přihlášky je možné stáhnout zde.

Členský poplatek

Výše členského příspěvku činí 400 Kč za jeden rok.

Pro studenty a důchodce je členský příspěvek snížen na 100 Kč za jeden rok.

Výše členských příspěvků je stanovena jako minimální. Pokud máte možnost poukázat vyšší částku, uvítáme to.

Jak platit členské příspěvky?

Všem členům vždy během jara posíláme dopis se složenkou, kde je uvedeno číslo účtu a variabilní symbol. Ten je pro každého člena odlišný. Je složen z čísla daného roku a členského čísla. Pokud chcete znát své členské číslo, pošlete dotaz: mcss@seznam.cz a tajemnice Vám je sdělí.

Bankovní účet ČSS je: 1922690399/0800

Výňatek ze stanov upravující členství v ČSS:
  1. Individuálním členem ČSS se může stát jednotlivec starší 18 let se zájmem o sociologii, na základě podané přihlášky na formuláři ČSS, která byla projednané a kladně přijata nadpoloviční většinou členů Hlavního výboru ČSS. Členská přihláška musí obsahovat doporučení jednoho stávajícího člena ČSS.
  2. Kolektivním členem ČSS se může stát právnická osoba nebo její součást, která vykonává činnost v oboru sociologie, nebo ji materiálně podporuje, souhlasí s cíli ČSS a písemně požádá o členství. O akceptaci kolektivního členství rozhodne Hlavní výbor ČSS, přičemž je požadován dvoutřetinový souhlas členů Hlavního výboru ČSS. V přihlášce je zároveň určen statutární zástupce organizace, který kolektivního člena zastupuje na Valném shromáždění ČSS a při jiných jednáních, a to s hlasem poradním.
  3. Čestným členem ČSS se může stát jednotlivec, který se výrazným způsobem zasloužil o rozvoj sociologie v ČR či ve světě, nebo který dlouhodobě a významným způsobem působil ve prospěch rozvoje činnosti ČSS. Čestným členem ČSS se může stát osobnost navržená alespoň třemi členy Hlavního výboru ČSS a schválená nejméně dvěma třetinami členů Hlavního výboru. Tento čestný člen je zbaven povinnosti platit členské příspěvky a má právo veřejně vystupovat na Valném shromáždění ČSS, nezúčastňuje se však hlasování. Čestné členství není časově limitováno, odvolání čestného členství je umožněno pouze ze závažných důvodů, a to jednomyslným usnesením Hlavního výboru ČSS.
  4. Individuální i kolektivní členství vzniká rozhodnutím Hlavního výboru ČSS. O vzniku individuálního či kolektivního členství bude nový člen písemně vyrozuměn.
  5. ČSS vede seznam svých členů. Tento seznam je oprávněn doplňovat (tj. činit zápisy a výmazy) člen Hlavního výboru ČSS či tímto výborem pověřená osoba.