9. olomoucká podzimní konference

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci si Vám dovoluje oznámit, že pod záštitou České sociologické společnosti uspořádá

devátou olomouckou podzimní sociologickou konferenci se zahraniční účastí

tentokrát na téma:

Rodinné vztahy (nejen) v sociologické perspektivě

Sociologie je zvláště v posledních dekádách konfrontována se zásadními změnami sociální, potažmo rodinné reality. Sociologické studie odhalují zvýšenou diverzitu a destandardizaci forem a konfigurací rodiny, vzorců jejího formování či rodinných vztahů. Referenční rámec pro výklad probíhající transformace rodiny poskytovala donedávna především teorie individualizace, nyní sociologie znovuobjevuje vztahovost (relationality, embeddedness, belongingness). Důraz na výzkum vztahů v rozšířené rodině/příbuzenstvu, spojený s tímto přístupem, je podnětem k formulaci cíle tematické části konference: přispět k porozumění rodinným vztahům „za hranicemi“ nukleární rodiny v jejich složitosti, tvárnosti, rozmanitosti, s ohledem na různé strukturální a situační kontexty. Pozornost se přitom soustředí nejen na vztahy mezi dospělými rodinnými generacemi, ale především na poměrně opomíjené vztahy intragenerační – mezi dospělými sourozenci, švagry/švagrovými.

Na téma konference lze nahlížet optikou různých vědních disciplín  kromě sociologických příspěvků jsou vítané i příspěvky z oborů jako sociální antropologie rodiny a příbuzenství, rodinná pedagogika, psychologie rodiny, demografie, genderová studia apod.

Klíčové přednášky prosloví:

prof. Ingrid Arnet Connidis, Ph.D. University of Western Ontario, Canada
prof. Dr. Phil. Gerlinda Šmausová, Priv. Doz.

Kromě tematické části bude mít konference i otevřenou část. Jejím cílem je vytvořit fórum pro prezentaci a diskusi výsledků výzkumů i teoretického bádání z různých oblastí života společnosti. Na předchozích olomouckých sociologických konferencích se ukázalo, že je velmi přínosné diskutovat o tom, na čem pracujeme, jakými tématy se zabýváme, jak rozvíjíme teorii a metodologii, jak popisujeme a analyzujeme společnost apod.
Při výběru abstraktů budeme upřednostňovat takové příspěvky, které budou založeny na empirických datech. Při výběru příspěvků zaměřených na sociologické teorie či na reflexi metodologie upřednostníme ty, které budou obsahovat originální přínos.
Na konferenci uvítáme i studenty bakalářského, magisterského i doktorského studia, kteří se mohou přihlásit do kterékoliv z obou částí konference.

Konference se uskuteční ve dnech 16. – 18. 10. 2019 v Olomouci.

Jednacím jazykem bude čeština/slovenština a angličtina.

V případě, že máte zájem se konference zúčastnit, pošlete prosím vyplněnou přihlášku; pokud máte zájem o aktivní účast, vyplňte také název a abstrakt svého příspěvku, a to nejpozději 30. 6. 2019 (http://bit.ly/devataolomoucka).

Konferenční poplatek, který bude použit na zajištění konferenčních materiálů a na občerstvení, byl stanoven na 1 000 Kč. Studenti prezenčního studia hradí konferenční poplatek ve výši 300 Kč.

Konferenční výbor zašle do konce července 2019 všem přihlášeným účastníkům podrobné informace o zařazení vybraných příspěvků do programu konference, o způsobu úhrady konferenčního poplatku a o plánovaném průběhu konference.

Konferenční výbor:
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.
Mgr. František Znebejánek, Ph.D.
Mgr. Vít Dočekal, Ph.D.
Mgr. Jana Korečková