Hlasování členů Společnosti

Vážené členky a vážení členové České sociologické společnosti,

vzhledem k tomu, že Valné shromáždění ČSS konané v Hradci Králové dne 29. 11. 2018 nebylo usnášeníschopné, nebylo možno na místě schválit následující materiály a návrhy usnesení:

a)      Zpráva o činnosti ČSS v letech 2017–2018

b)      Zpráva o hospodaření ČSS za období 2017–2018

c)       Zpráva Kontrolní komise České sociologické společnosti za období 2016–2018

d)      Návrh rozpočtu České sociologické společnosti na rok 2019

e)    Volební komise pro volby do Hlavního výboru a Kontrolní komise České sociologické společnosti ve složení: doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D., Mgr. František Znebejánek, Ph.D., PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.

Valné shromáždění rozhodlo, že schválení těchto návrhů proběhne formou hlasování per rollam.  Hlavní výbor ČSS tedy vyhlašuje hlasování per rollam o usneseních, které stejně jako texty jednotlivých zpráv najdete v příloze.

Své hlasování (dokument „Hlasovani per rollam“) zašlete písemně na adresu: Česká sociologická společnost, Jilská 1, 110 00 Praha 1, nebo mailem (v těle mailu nebo v příloze pdf) na adresu: hlasovaniCSS2018@gmail.com V obou případech uveďte své jméno.

Termín hlasování: začátek hlasování 7. 12. 2018, ukončení hlasování 21. 12. 2018 ve 24.00 hodin.