Konference: Paralely a divergencie

Paralely a divergencie

(slovensko-české kriminologické dni)

pri príležitosti 100. výročia založenia prvej ČSR a 25. výročia vzniku samostatných republík

3. – 5. 10. 2018

Kongresové centrum UK Modra-Harmónia
Katedra sociológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave

ve spolupráci s:

Slovenská sociologická spoločnosť (sekcia sociálnej patológie)
Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky Právnickej fakulty UK
Česká sociologická společnost (sekce sociální patologie)
Česká kriminologická společnost

Ciele konferencie:

  • vytvoriť platformu pre komparáciu vývoja ČR a SR po rozdelení spoločného štátu v oblasti kriminológie a širšej oblasti vývoja a kontroly sociálno-patologických javov
  • posilniť príležitosti pre stretnutia českých a slovenských odborníkov a odborníčok v predmetnej oblasti na výmenu poznatkov a skúseností
  • podporiť kontakty a potenciálne spoločné projekty.

Impulzom sú spoločne zdieľané historické výročia štátoprávnych usporiadaní a jedinečná možnosť komparácie podobností či odlišností vo vývoji v predmetnej oblasti.

Tomuto zámeru je podriadené aj predbežné tematické zameranie konferencie, v ktorej plánujeme orientovať príspevky do štyroch základných oblastí:
1. Stav, štruktúra a trendy kriminality a sociálno-patologických javov – dáta, výskumy, interpretácie
(okruh príspevkov: reflexie vývoja kriminality a iných sociálno-patologických javov, štatistické a výskumné dáta, vrátane viktimologic-kých, interpretácie údajov a trendov, výskumné a metodologické prob-lémy)

2. Trestanie kriminality a spoločenská regulácia sociálno-patologických javov – stav a trendy
(okruh príspevkov: trestné súdnictvo, udeľovanie trestov a trendy v tres-taní, väzenstvo – vývoj, trendy, problémy, spôsoby zaobchádzania s pá-chateľmi a rizikovými skupinami, penologický výskum, stratégie interve-novania do sociálno-patologických javov)

3. Vývoj trestného práva a trestnej politiky
(okruh príspevkov: pohľad na trendy vo vývoji trestného práva a trestnej politiky v národnom rámci a širšom, najmä európskom kontexte, výzvy pre normotvorbu, reflexia účinnosti inštitútov trestného práva )

4. Prevencia kriminality a sociálno-patologických javov a stratégie začleňo-vania ohrozených kategórií
(okruh príspevkov: inštitucionálna štruktúra prevencie kriminality a so-ciálno-patologických javov, aktéri a ich kompetencie, trendy vývoja, programy prevencie a príklady dobrej praxe, programy začleňovania a ži-votné šance ohrozených)

Vyplnenú prihlášku so stručnou anotáciou príspevku (v prílohe) je potrebné zaslať najneskôr do 31. mája 2018 elektronicky na e-mailovú adresu: gabriela.lubelcova@uniba.sk

Príspevky prihlásené na konferenciu plánujeme publikovať v recenzovanom zborníku.

Organizácia konferencie:

Konferencia sa bude konať v Študijnom a kongresovom stredisku Centra ďalšie-ho vzdelávania UK v Modre – Harmónii, ktoré sa nachádza cca 30 km od Brati-slavy (www.modra.cdvuk.sk). Odbornú časť konferencie bude prebiehať od stredy od obeda do piatku do obeda (vo štvrtok s vychádzkou do prírody a večerným spoločenským posedením).

Účastnícky poplatok vo výške 80 EUR (zahŕňa náklady na ubytovanie, stravova-nie, občerstvenie počas konferencie, organizačné náklady) budú účastníci platiť priamo na mieste konania. Podľa dĺžky pobytu bude možné výšku poplatku na mieste upraviť.

Upresnený program konferencie spolu s ďalšími pokynmi bude zostavený a odoslaný všetkým účastníkom po uzavretí prihlášok.

Organizátori si vyhradzujú právo na selekciu príspevkov, ktoré budú na konfe-rencii aktívne prezentované. Dĺžka jedného vystúpenia je predbežne stanovená na 15 minút. K dispozícii bude štandardná technika využívaná na prezentácie (plátno, dataprojektor, notebook, mikrofón).

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Za organizátorov:

Doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
Katedra sociológie
Filozofická fakulta UK
Gondova 2
814 99 Bratislava
Slovenská republika

Informácie aj na web stránke katedry:
https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-sociologie/