Výzva k podávání nominací do hlavního výboru ČSS

Ve dnech 28. – 30. listopadu 2018 se v Hradci Králové uskuteční Výroční konference České sociologické společnosti. Součástí konference bude Valné shromáždění společnosti, které se bude konat 29. 11. 2018 od 14:00 do 16:00 na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové.

V letošním roce se uskuteční i volby do nového Hlavního výboru ČSS na léta 2019-2022. Ke schválení kandidátek pro tyto volby slouží Valné shromáždění, současný výbor by rád předložil Valnému shromáždění první návrh kandidátů na členy Hlavního výboru, funkci předsedy, dvou místopředsedů a na tři členy kontrolní komise.

Počet návrhů není omezen. Navrhovaní musí předem souhlasit s členstvím v Hlavním výboru, kontrolní komisi a v případě předsedy a místopředsedů s výkonem funkce. Konečné znění kandidátní listiny sestaví volební komise, která bude navržena a zvolena Valným shromážděním.

Žádáme všechny členy, aby ve svém okruhu působnosti vytipovali vhodné kandidáty a přesvědčili je (jejich souhlas s návrhem je samozřejmou podmínkou), případně se sami odhodlali zapojit se do práce výboru.

Termín pro podání návrhů je do konce října 2018. Své návrhy prosím zasílejte elektronicky na helena.kubatova@upol.cz nebo poštou na adresu Helena Kubárová, Rooseveletova 90, 779 00 Olomouc.

V procesu voleb má důležitou funkci volební komise. Pokud má někdo z vás zájem v ní pracovat, přihlaste se rovněž na výše uvedené emailové adrese.

Účast na Valném shromáždění není vázána na účast na konferenci. Všichni členové jsou proto vítáni a zváni.

Dušan Lužný

předseda ČSS