Konference Sekce sociální patologie ČSS 2018

Ve dnech 18. – 20. dubna 2018 se v hotelu ADAMANTINO nedaleko Luhačovic (Pozlovice 337) uskuteční další ročník

konference Sekce sociální patologie ČSS:

Vývojové změny sociálně patologických jevů v proměnách času

Název ročníku konference je odvozen od letošního významného stého výročí založení Československé republiky. Toto výročí nám umožňuje podívat se jednak zpět na zvládání deviantních jevů v samostatném státě, jednak na vývoj této problematiky po rozdělení republiky na dva samostatné státy před čtvrt stoletím a rovněž na odhady pravděpodobného vývoje námi sledovaných jevů v blízké i vzdálenější budoucnosti.

Jako vždy bude konference zahájena ve středu před polednem (od 11 hodin prezentace) a ukončena v pátek společným obědem. Přihlášení účastníci obdrží podrobnější organizační pokyny a program konference na počátku měsíce dubna.

Součástí konference bude i tradiční prezentace finalistů soutěže prof. M. Benese.

Vyplněné přihlášky zašlete nejpozději do pátku 30.3.2018

Vložné pro účast na celém jednání konference bylo stanoveno následovně:

  1. členové České sociologické společnosti : 2 700,- Kč
  2. důchodci – členové ČSS a studenti : 2 000,- Kč
  3. nečlenové České sociologické společnosti : 3 000,- Kč
  4. finalisté soutěže prof. M. Benese : 1 200,- Kč

Vložné zahrnuje konferenční poplatek, hotelové ubytování s plnou penzí a tištěný sborník příspěvků.

Zahraniční účastníci mohou platbu vložného uhradit hotově při prezentaci.

Na setkání se těší

                                  Kazimír Večerka – předseda sekce

                                  Jakub Holas – vědecký tajemník sekce

                                  Jana Janyšková – organizační garant konference

Říj
3
St
Konference: Paralely a divergencie v Kongresové centrum UK Modra-Harmónia
Říj 3 – Říj 5 celý den
Konference: Paralely a divergencie @ Kongresové centrum UK Modra-Harmónia

Paralely a divergencie

(slovensko-české kriminologické dni)

pri príležitosti 100. výročia založenia prvej ČSR a 25. výročia vzniku samostatných republík

3. – 5. 10. 2018

Kongresové centrum UK Modra-Harmónia
Katedra sociológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave

ve spolupráci s:

Slovenská sociologická spoločnosť (sekcia sociálnej patológie)
Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky Právnickej fakulty UK
Česká sociologická společnost (sekce sociální patologie)
Česká kriminologická společnost

Ciele konferencie:

  • vytvoriť platformu pre komparáciu vývoja ČR a SR po rozdelení spoločného štátu v oblasti kriminológie a širšej oblasti vývoja a kontroly sociálno-patologických javov
  • posilniť príležitosti pre stretnutia českých a slovenských odborníkov a odborníčok v predmetnej oblasti na výmenu poznatkov a skúseností
  • podporiť kontakty a potenciálne spoločné projekty.

Impulzom sú spoločne zdieľané historické výročia štátoprávnych usporiadaní a jedinečná možnosť komparácie podobností či odlišností vo vývoji v predmetnej oblasti.

Tomuto zámeru je podriadené aj predbežné tematické zameranie konferencie, v ktorej plánujeme orientovať príspevky do štyroch základných oblastí:
1. Stav, štruktúra a trendy kriminality a sociálno-patologických javov – dáta, výskumy, interpretácie
(okruh príspevkov: reflexie vývoja kriminality a iných sociálno-patologických javov, štatistické a výskumné dáta, vrátane viktimologic-kých, interpretácie údajov a trendov, výskumné a metodologické prob-lémy)

2. Trestanie kriminality a spoločenská regulácia sociálno-patologických javov – stav a trendy
(okruh príspevkov: trestné súdnictvo, udeľovanie trestov a trendy v tres-taní, väzenstvo – vývoj, trendy, problémy, spôsoby zaobchádzania s pá-chateľmi a rizikovými skupinami, penologický výskum, stratégie interve-novania do sociálno-patologických javov)

3. Vývoj trestného práva a trestnej politiky
(okruh príspevkov: pohľad na trendy vo vývoji trestného práva a trestnej politiky v národnom rámci a širšom, najmä európskom kontexte, výzvy pre normotvorbu, reflexia účinnosti inštitútov trestného práva )

4. Prevencia kriminality a sociálno-patologických javov a stratégie začleňo-vania ohrozených kategórií
(okruh príspevkov: inštitucionálna štruktúra prevencie kriminality a so-ciálno-patologických javov, aktéri a ich kompetencie, trendy vývoja, programy prevencie a príklady dobrej praxe, programy začleňovania a ži-votné šance ohrozených)

Vyplnenú prihlášku so stručnou anotáciou príspevku (v prílohe) je potrebné zaslať najneskôr do 31. mája 2018 elektronicky na e-mailovú adresu: gabriela.lubelcova@uniba.sk

Príspevky prihlásené na konferenciu plánujeme publikovať v recenzovanom zborníku.

Organizácia konferencie:

Konferencia sa bude konať v Študijnom a kongresovom stredisku Centra ďalšie-ho vzdelávania UK v Modre – Harmónii, ktoré sa nachádza cca 30 km od Brati-slavy (www.modra.cdvuk.sk). Odbornú časť konferencie bude prebiehať od stredy od obeda do piatku do obeda (vo štvrtok s vychádzkou do prírody a večerným spoločenským posedením).

Účastnícky poplatok vo výške 80 EUR (zahŕňa náklady na ubytovanie, stravova-nie, občerstvenie počas konferencie, organizačné náklady) budú účastníci platiť priamo na mieste konania. Podľa dĺžky pobytu bude možné výšku poplatku na mieste upraviť.

Upresnený program konferencie spolu s ďalšími pokynmi bude zostavený a odoslaný všetkým účastníkom po uzavretí prihlášok.

Organizátori si vyhradzujú právo na selekciu príspevkov, ktoré budú na konfe-rencii aktívne prezentované. Dĺžka jedného vystúpenia je predbežne stanovená na 15 minút. K dispozícii bude štandardná technika využívaná na prezentácie (plátno, dataprojektor, notebook, mikrofón).

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Za organizátorov:

Doc.PhDr.Gabriela Lubelcová, CSc.
Katedra sociológie
Filozofická fakulta UK
Gondova 2
814 99 Bratislava
Slovenská republika

Informácie aj na web stránke katedry:
https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-sociologie/