Benes Award 2018

Sekce sociální patologie a
Professor Emeritus Michael Benes (Melbourne)

vyhlašují

9. ročník vědecké soutěže pro studentské práce

v oborech sociální deviace – kriminologie – sociální patologie – sociologie ohrožených skupin – rizikové chování

BENES AWARD 2018

 Soutěže se mohou zúčastnit současní nebo minulí studenti bakalářského nebo magisterského programu, bez věkového omezení. Přihlásit je možno práci, týkající se některé z  uvedených problematik, obhajovanou na fakultě v letech 2015 –  2018.

Výběr prací bude dvoukolový:

  • V prvním kole bude na základě předem zaslaných abstraktů vybráno maximálně 6 finalistů, kteří budou následně vyzváni k účasti na konferenci (viz dále) a prezentaci své práce před odbornou veřejností. Výběr bude provádět komise, složená ze členů Sekce sociální patologie ČSS. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo v této fázi soutěž zrušit.
  • Druhé kolo hodnocení proběhne na konferenci Sekce sociální patologie ve dnech – 20. dubna 2018 v Luhačovicích. Každý z finalistů zde 18. 4. 2018 ve speciálním panelu přednese patnáctiminutový referát, shrnující hlavní výzkumné poznatky soutěžní práce (PC a projektor k dispozici). Příspěvky budou poté hodnoceny tajným hlasováním všech přítomných posluchačů.

Vítězná práce bude vyhlášena přímo na konferenci, a to ve čtvrtek 19. 4. 2018 ve večerních hodinách. Všechna vystoupení finalistů budou následně otištěna ve sborníku referátů z konference.

Účast finalistů Benes Award na konferenci bude dotována ČSS, proto jejich účastnický poplatek činí pouze 1200,- Kč. Poplatek zahrnuje ubytování a stravu po celou dobu konference, režijní náklady a sborník.

Abstrakt práce (rozsah max. 2 strany, formát MS Word, vel. písma 12, řádkování 1,5) odešle každý soutěžící nejpozději do 30. března 2018 mailem na adresu: jholas@iksp.justice.cz. V emailu bude zároveň (jako scan) přiložena přihláška do soutěže, obsahující jméno soutěžícího, kontaktní adresu včetně emailu, studovanou školu a studijní obor, název přihlášené práce, jméno školitele a vlastnoruční podpis soutěžícího.

Soutěžící bude o případném postupu do druhého kola soutěže vyrozuměn do 5. dubna 2018 prostřednictvím emailu. Postupujícím bude zároveň zaslána přihláška na konferenci sekce sociální patologie, kde finále proběhne. Bližší informace o konferenci i soutěži na facebookovém profilu Sekce sociální patologie České sociologické společnosti.

Za sekci sociální patologie ČSS

Mgr. Jakub Holas

administrátor soutěže

jholas@iksp.justice.cz

Dub
18
St
Konference Sekce sociální patologie ČSS 2018 v hotelu ADAMANTINO
Dub 18 – Dub 20 celý den
Konference Sekce sociální patologie ČSS 2018 @ hotelu ADAMANTINO

Ve dnech 18. – 20. dubna 2018 se v hotelu ADAMANTINO nedaleko Luhačovic (Pozlovice 337) uskuteční další ročník

konference Sekce sociální patologie ČSS:

Vývojové změny sociálně patologických jevů v proměnách času

Název ročníku konference je odvozen od letošního významného stého výročí založení Československé republiky. Toto výročí nám umožňuje podívat se jednak zpět na zvládání deviantních jevů v samostatném státě, jednak na vývoj této problematiky po rozdělení republiky na dva samostatné státy před čtvrt stoletím a rovněž na odhady pravděpodobného vývoje námi sledovaných jevů v blízké i vzdálenější budoucnosti.

Jako vždy bude konference zahájena ve středu před polednem (od 11 hodin prezentace) a ukončena v pátek společným obědem. Přihlášení účastníci obdrží podrobnější organizační pokyny a program konference na počátku měsíce dubna.

Součástí konference bude i tradiční prezentace finalistů soutěže prof. M. Benese.

Vyplněné přihlášky zašlete nejpozději do pátku 30.3.2018

Vložné pro účast na celém jednání konference bylo stanoveno následovně:

  1. členové České sociologické společnosti : 2 700,- Kč
  2. důchodci – členové ČSS a studenti : 2 000,- Kč
  3. nečlenové České sociologické společnosti : 3 000,- Kč
  4. finalisté soutěže prof. M. Benese : 1 200,- Kč

Vložné zahrnuje konferenční poplatek, hotelové ubytování s plnou penzí a tištěný sborník příspěvků.

Zahraniční účastníci mohou platbu vložného uhradit hotově při prezentaci.

Na setkání se těší

                                  Kazimír Večerka – předseda sekce

                                  Jakub Holas – vědecký tajemník sekce

                                  Jana Janyšková – organizační garant konference