Hlasování per rollam

Vzhledem k tomu, že Valné shromáždění ČSS konané v Praze dne 1. 2. 2017 nebylo usnášeníschopné, nebylo možno na místě schválit usnesení vztahující se k předloženým zprávám. Valné shromáždění rozhodlo, že schválení těchto dokumentů proběhne formou hlasování per rollam.  Hlavní výbor ČSS tedy vyhlašuje hlasování per rollam o předložených usneseních. Podrobnosti najdete v příloze.

Své hlasování zašlete písemně na adresu: Česká sociologická společnost, Jilská 1, 110 00 Praha 1, nebo mailem (v těle mailu nebo v příloze pdf) na adresu: css.hlasovani.perrollam@gmail.com. V obou případech uveďte své jméno.

Termín hlasování: začátek hlasování 20. 3., ukončení hlasování 9. 4. 2017 v 24,00 hodin.
Podklady k hlasování:

ČSS_Zpráva o hospodaření 2016
ČSS_Zpráva o činnosti 2015-2016
ČSS_Zpráva kontrolní komise 2014-2016
ČSS_Návrh rozpočtu 2017