Cena Miloslava Petruska 2020

Studentská soutěž o nejlepší odborný článek ze sociologie

Hlavní výbor České sociologické společnosti vyhlašuje jedenáctý ročník soutěže (2020) o „Cenu Miloslava Petruska“ na počest jednoho z nejvýznamnějších českých sociologů posledních desetiletí, který se zasloužil o rozvoj české sociologie i její výuky.

Pravidla soutěže o Cenu Miloslava Petruska za nejlepší odborný článek vydaný v časopise s recenzním řízením v oboru sociologie platná pro rok 2020:

Podmínky účasti:

  1. autorem stati je student/ka (nebo skupina studentů) úplného studijního programu české vysoké školy, nebo student se státní příslušností ČR studující na zahraniční vysoké škole;
  2. článek byl vydán v časopise s recenzním řízením v rubrice časopisu, která je anonymně recenzovaná dvěma nezávislými recenzenty, článek musí být vydán v daném roce. Pokud byl vydán s vročením minulého roku, nebyl dosud v soutěži uplatněn; 
  3. článek musí být přihlášen do soutěže a výtisk článku spolu s titulní stránkou daného časopisu musí být prokazatelně elektronicky zaslán sekretariátu společnosti nejpozději do 28. února roku následujícího (2021) a na požádání fyzicky předložen;
  4. autor/autoři článku mohou stať do soutěže přihlásit buď sami, anebo může stať přihlásit do soutěže kterýkoli člen Hlavního výboru na základě své iniciativy nebo na základě doporučení učitele, studenta nebo člena společnosti;
  5. jazykem zveřejnění může být čeština, slovenština, angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, polština (v případě jiných jazyků výbor rozhodne na základě svých možností zhodnotit danou publikaci);
  6. téma článku musí být sociologické, v případě, že článek vyjde v časopise, jehož redakční rada má převahu sociologů, nebude posuzován obsah, jinak rozhodne komise;
  7. žádný z autorů hodnocené stati nesmí mít k datu přijetí článku redakcí titul PhD. nebo jiný odpovídající titul a nesmí být starší 35 let, všichni autoři musí být alespoň po část soutěžního roku  imatrikulovanými studenty a předložit o tom na vyžádání doklad sekretariátu společnosti;
  8. O vítězi soutěže, případně o pořadí přihlášených článků rozhodne komise složená nejméně ze tří členů Hlavního výboru, a to nejpozději do konce června následujícího roku. Plénum členů  bude o výsledku informováno elektronicky, na webových stránkách společnosti a elektronicky v Sociologickém bulletinu. Cena bude slavnostně předána na některé z konferencí naší společnosti nebo slavnostně na schůzi výboru.
  9. Vítězové dostanou grafický list – diplom a finanční odměnu. První cena (pokud bude udělena) činí 10 tis. Kč, případně udělená druhá a třetí cena budou 5 tis. Kč a 3 tis. Kč.

V případě, že se do soutěže sejde větší počet dostatečně kvalitních článků, Hlavní výbor společnosti bude odměňovat až 3 články, udělí tedy 1., 2. i 3. cenu. V případě menšího počtu přihlášených statí bude udělena jen jedna cena (podle kvality článku). Hlavní výbor si vyhrazuje cenu neudělit v případě, že se nesejde dostatečný počet přihlášených statí.